1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Devcat wordt gesloten.

2. Diensten van Devcat: Iedere op grond van de overeenkomst door leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor afnemer.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie (banktransactie / mondelinge overeenkomst), schriftelijk of per electronische mail bevestigd, van levering van een of meer producten of diensten van Devcat.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Devcat.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Devcat niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Devcat gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Devcat schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Devcat heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het bestelsysteem van de website (www.devcat.nl) is volledig afgerond en opdrachtgever heeft de vergoeding bijgeschreven op de financiële rekening van Devcat

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk of per electronic mail geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders vermeld.

2. De overeenkomst kan worden ontbonden 30 dagen voor eindiging van een periode.

3. Devcat kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Devcat niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. Devcat heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan Geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 heeft Devcat het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd

1. De standaard levering geschiedt meteen na betaling van de factuur van de order mits anders vermeld.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Devcat zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Devcat is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Devcat heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Devcat.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Devcat het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten dienen maandelijks vooraf voldaan te worden. Eventuele heractivatie neemt een bedrag van 119 euro exclusief BTW met zich mee.

4. Devcat stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Devcat kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Devcat een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Devcat is voldaan.

8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, wordt de server van het account verwijderd door Devcat en/of worden er extra kosten in rekening gebracht.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Devcat site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Devcat ter van enige aanspraak.

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Devcat vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Devcat.

12. Aansprakelijkheid

1. Devcat biedt unmanaged en managed diensten aan en is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Devcat weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Devcat kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Devcat of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Devcat

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Devcat slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Devcat voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Devcat voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Devcat

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Devcat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Devcat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Devcat mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Devcat. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Devcat als gevolg daarvan lijdt.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling

1. Devcat heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een of meer verplichtingen jegens Devcat niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Devcat zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Devcat kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Devcat gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

15. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Devcat vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Devcat.

3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden

1. Devcat behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Devcat en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Netwerk

1. Geen CDN of Media Streaming. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de geleverde producten en diensten te gebruiken voor (1) een ‘Content Delivery Netwerk’; en/of (2) ‘Streaming Media Services’; op uitzondering van een voorafgaand door Devcat schriftelijk gegeven toestemming welke op ieder moment kan worden herzien. De voorwaarden in dit artikel zijn niet van toepassing op "Devcat Unmetered" diensten.

19. Balans

1. Opdrachtgever is vrij om balans te storten op het account. Balans kan gebruikt worden om facturen mee te voldoen. Gestort balans is niet opneembaar.

20. Mining

1. Het gebruik van Devcat diensten voor mining, bijvoorbeeld voor cryptovaluta, is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijk toestemming wordt verleend vanuit Devcat