Devcat gebruikt uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen leveren of om op uw verzoek een voorstel te kunnen doen omtrent een dienst van Devcat. Het is voor ons van groot belang om op een verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij doen dit door uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier te verwerken. Devcat houdt zich hierbij aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Devcat

Devcat is een internet service provider (ISP) dat faciliteert in het leveren van internet verbindingen, datacenterdiensten en housing faciliteiten.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Devcat beschikt over uw persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt bij het aanvragen van een offerte of dienst. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt.

 • Naam (Voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Initialen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen
 • Handtekening
 • Verkeersgegevens (Gegevens die wij verwerken voor het overbrengen van communicatie over het netwerk of voor de facturering daarvan. Bijvoorbeeld: het verbruik van internetverkeer)
 • Vragen die u ons per e-mail, chat, telefonisch of social media stelt
 • Eventuele klachten die u bij ons indient
 • *Kopie voorkant creditcard

* Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gevraagd op het moment dat u de afgenomen diensten wilt betalen middels creditcard. Deze documenten worden gevraagd om creditcardfraude te bestrijden.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Devcat

Op het moment dat u een offerte tekent of een dienst bestelt, komt er een overeenkomst tot stand tussen u en Devcat. Wij verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van die overeenkomst. Devcat kan u geen diensten leveren zonder uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Voor het bestellen van een dienst

De gegevens die u invult op het offerteformulier of digitaal via de website of portal (invoice.devcat.nl) worden geregistreerd. Zo kunnen wij uw aanvraag tot een nieuwe dienst in behandeling nemen.

Voor relatiebeheer

Uw gegevens worden ook gebruikt voor het beheer van de relatie tussen u en Devcat. Hierbij kunt u denken aan het volgende: ondersteuning bij het gebruik van een dienst, voor een update of melding omtrent een klacht of storing en voor advies.

Voor administratie, facturatie en betaling

Uw gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden. Dit wil zeggen dat uw gegevens worden gebruikt voor de facturatie, boekhouding en wat op grond van weten/of regelgeving verplicht is om te administreren. Wij houden verbruiksstatistieken bij van de diensten die wij leveren, zodat u gefactureerd kan worden aan de hand van het verbruik voor diensten waarop dit van toepassing is. Voor de activatie van creditcardbetalingen vragen wij een kopie van de voorkant van uw creditcard waarbij de laatste 4 cijfers van de kaart zichtbaar zijn plus een kopie ID waarbij het alleen van belang is dat de namen op beide documenten overeenkomen en de geldigheid van de creditcard niet verlopen is. De rest van de gegevens mag u afschermen. Wij vragen deze gegevens van u om creditcardfraude tegen te gaan.

Voor levering of uitvoering van een dienst

Wij hebben uw gegevens nodig om de dienstverlening mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan het mogelijk maken van een datasessie en persoonsverificatie ten behoeve van de beveiliging van een dienst.

Gerechtvaardigd belang van Devcat

Naast de gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons heeft, verwerken wij uw gegevens voor marktonderzoek, marketing, verkoopdoelen en een goede uitvoering van onze dienstverlening. Uw adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer die bij ons bekend zijn, kunnen gebruikt worden voor commerciële aanbiedingen. Commerciële aanbiedingen kunnen plaatsvinden via e-mail, telefonisch of per post. Wij bieden u bij elke vorm van communicatie de mogelijkheid om aan te geven dat u deze aanbiedingen niet meer wilt ontvangen. Wij verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden ten behoeve van marketing of verkoopactiviteiten.
Wij kunnen een vordering overdragen aan een incassobureau op het moment dat er een verlopen factuur staat en u na meerdere herinneringen niet tot betaling bent overgegaan. Op het moment dat de vordering wordt overgedragen ontvangt het incassobureau minimale gegevens om de vordering te incasseren. De volgende gegevens worden met het incassobureau gedeeld: naam, adres, telefoonnummer, email en factuurgegevens.
Ter verbetering van de dienstverlening kunnen telefoongesprekken opgenomen worden. Dit zal altijd van tevoren gemeld worden.
Verkeersgegevens kunnen door ons geaggregeerd gebruikt worden voor het maken van analyses. Deze analyses worden gebruikt voor het verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening. U kunt hierbij denken aan het verbeteren van een Internet route naar een bepaalde bestemming.

Toestemming

Devcat kan u vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Mocht u hiervoor toestemming hebben gegeven dan kunt u die op elk moment intrekken. Het intrekken van de toestemming kan op de volgende manieren gerealiseerd worden: via een link in de elektronische berichten, middels een support aanvraag of via de portal (invoice.devcat.nl).

Wettelijke verplichtingen

Devcat kan in bepaalde gevallen wettelijk verplicht worden om medewerking te verlenen aan een bevel om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Devcat werkt alleen mee aan een dergelijk bevel als wij hebben vastgesteld dat het bevel aan de wettelijke eisen voldoet.

Zo lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden in ieder geval bewaard tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen u en Devcat. Voorgaande betekent niet dat wij deze gegevens beschikbaar houden voor alle in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, maar alleen voor zover dat voor een specifiek doel noodzakelijk is. Devcat bewaart uw gegevens voor minimaal 2 jaar en fiscale gegevens 7 jaar. In het geval van wettelijke verplichte opslag van persoonsgegevens bewaart Devcat uw gegevens voor de wettelijk verplicht gestelde periode en worden deze na het verstrijken van deze periode definitief uit onze systemen verwijderd.

Beveiliging

Devcat neemt beveiliging zeer serieus, dit is te zien aan de certificeringen die wij hebben. Wij zorgen dan ook dat er passende maatregelen genomen zijn omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijzigingen en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze support. Devcat stelt u direct op de hoogte op het moment dat er sprake is van een situatie waarin het risico bestaat dat uw gegevens toch gelekt zijn en dit nadelige gevolgen voor u kan hebben.

U heeft de volgende privacyrechten

Onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende onderstaande rechten. Mocht u een verzoek indienen omtrent onderstaande rechten, zal Devcat binnen 4 weken hierop reageren. U kunt een verzoek indienen via de portal (invoice.devcat.nl), per e-mail of telefonisch. U dient in het verzoek uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en aan te geven op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij u ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen, zijn wij wettelijk verplicht u te identificeren. Als wij een verzoek weigeren, zullen wij toelichten wat de reden hiervoor is.

Recht op informatie

Het moet voor de betrokkene duidelijk zijn dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en dat dit op een behoorlijke en transparante manier plaatsvindt. Er bestaat een actieve informatieplicht naar de betrokkene. Middels deze privacyverklaring voorziet Devcat u hierin.

Recht van inzage

U als betrokkene heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt bij Devcat opvragen welke persoonsgegevens er van u geregistreerd zijn en voor welke doelen uw gegevens worden gebruikt.

Recht op rectificatie

U als betrokkene heeft recht op rectificatie indien er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt. De meeste wijzigingen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u zelf aanpassen via de portal (invoice.devcat.nl). Indien u bepaalde gegevens niet zelf kunt aanpassen kunt u een mail sturen naar de supportafdeling zodat dit voor u aangepast kan worden.

Recht op vergetelheid

U als betrokkene kan een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wissen. Devcat kan hier alleen aan voldoen als wij niet verplicht zijn uw gegevens te bewaren of dat de gegevens nog nodig zijn om diensten aan u te kunnen leveren conform de gesloten overeenkomst.

Recht op beperking van de verwerking

U als betrokkene heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt een verzoek tot beperking indienen als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Devcat onrechtmatig is of als Devcat uw gegevens niet langer nodig heeft maar u zelf niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. Uw gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit

U als betrokkene heeft recht om uw persoonsgegevens te kunnen verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm om deze gegevens aan te kunnen bieden bij een andere verwerker of rechtstreeks te laten overdragen naar een andere verwerker. U kunt bij Devcat een verzoek indienen voor dataportabiliteit. Wij zullen de persoonsgegevens die wij van u hebben (elektronisch) beschikbaar stellen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling

U als betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming. In drie gevallen is een geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk, namelijk:
1. Het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.
2. Het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling.
3. Het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Devcat neemt geen individuele besluitvorming zonder menselijke tussenkomt.

Klachten

Mocht u het niet eens zijn met het gebruik van uw persoonsgegevens door Devcat kunt u naast de hierboven genoemde rechten ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontvangers

Devcat werkt voor de uitvoering van de dienstverlening alsmede voor de administratie samen met partners. Voor zover wij uw gegevens moeten delen met deze partners, zorgen wij voor goede afspraken waarin is gewaarborgd dat uw gegevens goed zijn beveiligd en uitsluitend worden gebruikt in opdracht van Devcat voor de specifieke doelen die wij in deze verklaring hebben genoemd.

Cookies

Een cookie is data die via een server naar uw browser wordt gestuurd. Deze data wordt vervolgens als een bestand opgeslagen op uw device. Devcat maakt gebruik van meerdere type cookies. Devcat gebruikt functionele cookies om gegevens te bewaren voor het gebruiksgemak zodat u niet elke keer dezelfde gegevens hoeft in te vullen bij het opvragen van een pagina op onze website. Ook maakt Devcat gebruik van analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website interessant zijn voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij deze cookies voor de optimalisatie van de website. Dit doen wij door gebruik te maken van software van derden zoals Google Analytics en Chatstack. Tot slot maakt Devcat gebruik van tracking cookies. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. U heeft de mogelijkheid om uw cookie-instellingen naderhand te wijzigen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. U kunt met ons contact opnemen door te mailen naar support@devcat.nl.